బాహుబలి

ఆ గంగను మోసిన జంగమదేవుని నెత్తిన మోసినదెవడు!  నరనరమున సత్తువ ఉరకలు వేసిన నరోత్తముడు ఎవడు!

ఆ గంగను మోసిన జంగమదేవుని నెత్తిన మోసినదెవడు!
నరనరమున సత్తువ ఉరకలు వేసిన నరోత్తముడు ఎవడు!

Filed Under: Extended FamilyFeaturedబాహుబలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *