రాజ్యమంటే లెక్కలేదురో

rama rama

“రాజ్యమంటే లెక్కలేదురో .. అడవి బాట పట్టినాడురో” — too good lines .. hats off to రామ జోగయ్య శాస్త్రి.

Filed Under: Featuredశ్రీమంతుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *