సంపత్ నందికి మేలే జరిగింది

image

కెరీర్ పీక్స్ వున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు చెయ్యక పొతే నష్టం ఎవరికి?

నష్టం పవన్ కళ్యాణ్ కే.

సంపత్ నందితో అన్ని రోజులు పని చేసిన తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్న విధంగా రాలేనందుకు కాన్సిల్ అయ్యింది.

నష్టం పవన్ కళ్యాణ్ కే.

సంపత్ నంది రవితేజతో చేసుకుంటున్నాడు. రవితేజ రేంజ్ కు పెద్ద హిట్ అయ్యే సూచనలు కూడా వున్నాయి.

సంపత్ నందికి మేలే జరిగింది.

Filed Under: Pawan KalyanTelugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *