రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ

ఓయ్ రంగమ్మా.. మంగమ్మా
ఓయ్ రంగమ్మా….. మంగమ్మా

రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు
రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు

గొల్లబామ వచ్చి నా గోరు గిల్లుతుంటే…. గొల్లబామ వచ్చి నా గోరు గిల్లుతుంటే…
పుల్ల చీమ కుట్టి నా పెదవి సలుపుతుంటే.

ఉఫమ్మ ఉఫమ్మ అంటూ ఊదడు…. ఉత్తమాటకైన నన్ను ఉరుకోబెట్టడు
ఉఫమ్మ ఉఫమ్మ అంటూ ఊదడు…. ఉత్తమాటకైన నన్ను ఉరుకోబెట్టడు

ఆడి పిచి పిచి ఊసులోన మునిగి తేలుతుంటే, మరిచిపోయి మిరపకాయి కొరికినానంతే.

మంటమ్మ మంటమ్మ అంటే చూడడు, మంచి నీళ్ళైన సేతికియ్యడు
మంటమ్మ మంటమ్మ అంటే చూడడు, మంచి నీళ్ళైన సేతికియ్యడు

ఓయ్ రంగమ్మా.. మంగమ్మా
ఓయ్ రంగమ్మా….. మంగమ్మా
రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు

హేయ్….రామా సిలకమ్మ.. రేగి పండు కొడుతుంటే…యే..
రేగి పండు గుజ్జు వచ్చి కోతగా సుట్టుకున్న రైక మీద పడుతుంటే… యే…
హేయ్… రామ సిలకమ్మ….రేగి పండు కొడితే రేగిపండు గుజ్జు నా రైక మీద పడితే..

మరకమ్మా మరకమ్మా అంటే సుడడు.. మారు రైకైన తెచ్చి ఇవ్వడు.
మరకమ్మా మరకమ్మా అంటే సుడడు.. మారు రైకైన తెచ్చి ఇవ్వడు.

ఓయ్ రంగమ్మా.. మంగమ్మా
ఓయ్ రంగమ్మా….. మంగమ్మా
రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ….. పక్కనే వుంటాడమ్మా… పట్టించుకోడు……

నా అందమంతా మూట గట్టి… అరె కంది సేనుకే ఎలితే…
ఆ కందిరీగలోచ్చి అడ ఈడ గుచ్చి నన్ను సుట్టు ముడుతుంటే…

యే… నా అందమంతా మూట గట్టి….కంది సేనుకే ఎలితే…
కందిరీగలోచ్చి నన్ను సుట్టు ముడుతుంటే…

ఉష్అమ్మ ఉష్అమ్మ అంటూ తోలడు ఉలకడు పలకడు బండరాముడు
ఉష్అమ్మ ఉష్అమ్మ అంటూ తోలడు ఉలకడు పలకడు బండరాముడు

రంగమ్మా….. మంగమ్మా
రంగమ్మా….. మంగమ్మా
రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు.. పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు.

హేయ్..
రంగమ్మ మంగమ్మ యేం పిల్లడూ.. పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: