విద్యార్దులు, యువకుల బాద్యతలు

pawan

  • తమ పోషణార్దమే కాకుండా ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోడానికి జీవితంతో ఒక ముఖ్య ధ్యేయాన్ని ఏర్పరుచుకోడానికి క్రమశిక్షణను పొంది అభ్యసించడమే ఒక విద్యార్ధి యొక్క, విద్యార్ధిని యొక్క ముఖ్య ధర్మం.
  • చిన్ననాటి నుండే మంచి శీలాన్ని నిర్మించుకోవడం, ఆరోగ్యవంతమైన శరీరంతో మానసిక శక్తులను అభివృద్ధి చేసుకోవడం ప్రతి యువకుని మరియు యువతి ధర్మం.
  • శ్రద్దగా అధ్యయనం చేస్తూ శరీర ఆరోగ్యాన్ని పదిలపరుచుకుంటూ మానసిక శక్తులను పెంచుకోవడమే విద్యార్ధుల ముఖ్య కర్తవ్యం.
  • దేశానికి ఒక అపూర్వ సంపాదగా ఉండాలేగానీ, భారంగా ఉండకూడదు.
  • దేశానికి, తన్మూలంగా సమాజానికి చివరగా మానవజాతికి చేయవలసిన ధర్మం ఎంతో ఉంది.
  • నిర్భయంగా, సాహసంతో, ఉత్సాహంతో జీవిత రంగంలో తగిన పాత్ర వహించి సాంఘికాభివృద్ధికి తోడ్పాడాలి.
  • ఒక్కొక్కప్పుడు వారు తమ చదువులను కూడా త్యాగం చేయవలసి వస్తుంది.
  • మొట్టమొదట న్యాయాన్యాయాలను వివేకంతో గ్రహించి దానిని సాధించడానికి న్యాయమైన క్రమవిధానాన్ని అనుసరించాలి.
  • యువకులు, విద్యార్ధులు తమ అద్బుత శక్తులను అపాయకరమైన వ్యతిరేక ప్రయోజనాలకు దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు.

Filed Under: Pawan KalyanFeatured