ప్రింట్ మీడియాలో రావడం లేదు ..

SGS

“సర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్” మూడున్నర సంవత్సరాల పవన్‌కల్యాణ్ కష్టం. ఈ సినిమా కోసం పవన్‌కల్యాణ్ పడిన కష్టం వెబ్ మీడియాలోనే వస్తుంది. ప్రింట్ మీడియాలో రావడం లేదు. అన్నీ సినిమాలకు పడే కష్టమే కదా అనుకునేరు, ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటనేది సినిమా వచ్చాక తెలుస్తుంది. ఈ విధంగానైనా ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తున్నందుకు యూనిట్‌కు థాంక్స్. తెలుగు ప్రింట్ మీడియాలో కూడా వస్తే ఎక్కువమందికి చేరువ అవుతుంది.

http://sardaargabbarsinghdiaries.blogspot.in/

Sardaar GabbarSingh Telugu Movie has a Motion Storyboard.

Remember Pawan Kalyan’s most popular one-liner – ‘Nenu Trend Follow Avanu…Trend Set Chestha’ (I don’t follow a trend, I set the trend) When Power Star Pawan Kalyan mouthed this dialogue in his trademark style in Gabbar Singh, fans went berserk seeing their favorite matinee idol onscreen. Proving that he’s not just a man of words, but a man of actions, Pawan Kalyan set new precedent with Sardaar GabbarSingh as the makers prepared an animated storyboard prior to the commencement of film shooting. Having an animated storyboard is rare and probably a new initiative in Telugu Cinema.

The advantage of this animated storyboard is that the whole duration of scene would be known in advance even before it’s shot. This brings clarity to the makers on what would be the total length of the scene onscreen and how the scene is going to look like. Naturally, this comes in handy for the director, cinematographer & creative team to plan well without any duplication of work and thus helping production house in big way so that a lot of time, money are saved.

Stoyrboard artist TSS Kumar, who worked closely with Pawan Kalyan for over three and a half years on Sardaar, understood Pawan’s brief and evolved storyboards throughout the film. Also known as motion storyboard, it’s developed for few significant fight sequences and songs in Sardaar which is usually unheard of down the regional cinema. What’s more? The animated storyboards in Sardaar are mostly made in colour format. This gives the feel of watching the film even before it gone onto floors.

While developing the principal characters, Pawan Kalyan drew few rough sketches of them how they should look. At times, Pawan Kalyan also sketched the scenes. With this, he showcased his artistic prowess and his involvement in the project right from the film’s inception. All in all, this shows how Sardaar GabbarSingh is very dear to his heart.

Filed Under: Featuredసర్దార్ గబ్బర్‌సింగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *